Условия за ползване на онлайн магазин kojar.eu

1. Обект

 • Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „БУРДИВАЕООД, ЕИК: 204458292, наричано по-долу “КОЖАР”, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин, находящ се на интернет адрес kojar.eu, от друга страна.
 • Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес kojar.eu. При използване на сайта kojar.eu, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес kojar.eu, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

2. Дефиниции

 •  „Общи условия” – означава настоящите Общи условия.
 •  „Доставчик” – означава търговско дружество „БУРДИВА“ ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204458292. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел 9 от Общите условия.
 • „Сайт”– означава интернет адрес kojar.eu
 • „Потребител”– означава лице, ползващо и посещаващо Сайта и Електронния магазин.
 • „Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.
 • „Електронен магазин”– означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.
 • „Стока/и” – означава стока/и, предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.
 • „Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
 • „Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.
 • „Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя.
 • „Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката, освен ако в Сайта не е изрично посочено, че за конкретната Стока Цената на доставката не е включена в Цената на Стоката. 

3. Регистрация

 1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители и свободно, без регистрация. Разглеждането на Електронния магазин и Сайта е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.   
 2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. КОЖАР може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил.                                                                                             
 3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.                                                                                            
 4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.                                                                                     
 5. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.   
 6. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.                                                                                                                                 
 7. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки.              
 8. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето „Приемам Общите условия“ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. Онлайн закупуване и поръчка на Стоки

 • Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
 • Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 • Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики,   както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите  чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 • Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо  специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите  не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 • Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят  се съгласява да       предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без     регистрация. КОЖАР може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже   по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 • Електронният магазин приема Поръчки всеки ден, двадесет и четири часа в денонощието. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
 • В Електронния магазин за всяка Стока са посочени основните характеристики, цената на Стоката и допълнителна информация. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката. Описанието на Стоката не претендира за изчерпателност на предоставената информация. На всяка страница на представена Стока има възможност Потребителят да дават мнения и оценки, касаещи дадената Стока.
 • Всички посочени на сайта цени са крайни, освен ако в описанието на Стоката изрично не е посочено друго. В случай, че Стоката има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или   по-висока от актуализираната цена. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до Стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините           предварително.
 • Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница/количка на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
 • При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, като трябва да посочи и начина на плащане. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично имейл, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.
 • Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на           извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага в наличност със Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат   в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са  били предплатени.
 • Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката не е получена по банковата         сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
 • Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща  на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика  информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или   без допълнително уведомление на Потребителя.
 • Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки (полетата, отбелязани със   знак „*“ са задължителни за попълване при Поръчката):

            - Преглед на предлаганите Стоки;

            - Добавяне на Стока/и във виртуална кошница/количка на Потребителя;

            - Вход/ Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;

            - Ако Потребителят има купон (ваучер) за отстъпка, въвежда кода му и ползва отстъпка в цената, съгласно условията на купона;

            - Въвеждане на адреса за доставка;

            - Ако Потребителят има някакви бележи или предварителни коментари към Поръчката, може да ги въведе в поле „Допълнителна информация“;

            - Ако избере, Потребителят може да се абонира за седмичен бюлетин с най-интересните новини от сайта kojar.eu , като за целта избере реда „ Изпращай ми новини от магазина, без спам“;

            - Потвърждение на начина на плащане;

            - Избиране начин на доставка – Потребителят може да избере дали да получи доставката си от посочен от него адрес, или да я вземе сам от склада. Ако я вземе сам от склада, потребителят не дължи  такса за доставка.

            - Потребителят избира услугата по доставка (до офис, до врата);

            - Финализиране на Поръчката

            - Договорът между Потребителя и Доставчика се счита сключен с финализиране на поръчката.

5. Доставка на Стока/и

 • След като във Електронния магазин  постъпи поръчка от Потребител, Доставчикът уведомява Потребителя  с имейл за успешно приетата Поръчка.
 • Доставка се осъществява само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес. 
 • Доставката на поръчана Стока не се извършва в събота, неделя и в официални празници. Видовете доставки са както следва:

           - Обичайна куриерска услуга от фирма Еконт  – до 48 часа.

 • Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
 • Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до посочен от него офис на куриерска фирма Еконт.
 • Цената за доставка се изчислява и може да бъде видяна преди завършване на поръчката през интернет страницата на магазина.

           - Цената се определя от населеното място, до което ще се извърши доставката, избора между офис на ЕКОНТ или адрес на клиента и от теглото, и стойността (при наложен платеж) на поръчката. Цените за доставка са според актуалната ценова листа за икономична услуга на ЕКОНТ, обявена на адрес  http://www.econt.com/tariff-parcel/ минус 20% - преференциална цена за клиенти на онлайн магазин Кожар.

           - При избор за плащане чрез опцията "Наложен платеж" към стойността на доставката се начислява % от стойността на поръчката за сметка на клиентите на онлайн магазин Кожар. Таксите за услугата „Наложен платеж“ на ЕКОНТ са обявени на адрес

             http://www.econt.com/наложен_платеж/#tariff_financial_services_CD

 • Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.
 • Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
 • Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при Доставката. Веднага след  предаване на стоката на куриер, Доставчикът се освобождава от риска, който се прехвърля върху  Потребителя. Доставчикът не носи отговорност  за закъснение, в случай, че закъснението се дължи на       куриер или друг доставчик.
 • Веднага след Доставката, Стоката следва да бъде прегледана внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на Стоката, Доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Доставчика са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или  телефон при подаване на заявката Доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на Поръчката.
 • При предаване на Стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема Стоката на Доставка и е на посочения от потребителя адрес. При отказ за получаване на Стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане   на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на Доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка Стока.
 • Когато доставената Стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя Стока и това може   да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

6. Плащане

 • Заплащането на поръчаната Стока може да се извърши по един начин:

          - С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;

 • За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Eлектронния магазин  към момента на поръчката.
 • Всички посочени в Електронния магазин цени са с включен ДДС.

7. Рекламации

 • Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

          - производствени дефекти на Стоката;

          - констатирани липси на части от Стоката;

          - изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

          - несъответствие с обявения размер и/или цвят – Стока, изпратена в различен – размер и/или различен цвят от поръчания;

          - повреда на Стоката при транспортирането.

 • Рекламацията може да се предяви пред ”БУРДИВА“ ЕООД на посочения имейл адрес burdivaltd@gmail.com , като едновременно с това Потребителят трябва да върне Стоката в двумесечния срок.
 • При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната Стока за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят. Консултант на Електронния магазин може да предложи замяната на Стоката     да е със съвсем друга Стока при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другата Стока   е по-скъпа, или се предлагат две или повече Стоки за същата цена, или на Потребителя се възстановява   разликата между заменената и новата Стока, ако цената на новата Стока е по-ниска от платената от Потребителя Цена.
 • Връщането на Стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

           - Запазен добър търговски вид

           - Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

           - Запазена оригинална опаковка.

 • Връщането на Стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху документа, с който Потребителят е получил Стоката.
 • При замяна на Стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма  „Еконт“ . В случай, че в населеното място на           Потребителя няма офис на куриерска фирма „Еконт“ , то той трябва да се свърже с Доставчика на посочения телефон в "Контактите" на магазина за уточняване на подробностите по връщането на Стоката.

8. Отказ от Договор и Рекламация

 • Стандартни указания за отказ (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4) I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект. II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да  посочвате причини за това, в срок 14 дни. III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата,   на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте   влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите   за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за       решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия електронен адрес.
 • ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)

              Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

              Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

              

До „БУРДИВА“ ЕООД, ЕИК: 204458292, гр. София, община София, Мусагеница 102, електронен адрес: burdivaltd@gmail.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………….……………………………..

Причнина: ........................................................................................

Поръчано на*/получено на*: …………………………………………………………………………

Номер на поръчка:

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………….

 

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………..

 

 

 

Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………

 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

 

 

Дата: ……………………………………………………………………………………………………

 

––––––––––––––––––

 

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

Подробна информация за Доставчика и контакти

Фирма: „БУРДИВА“ ЕООД, ЕИК 204458292

седалище и адрес на управление: гр. София, община София, Мусагеница 102

представлявано от управителя Яна Иванова

Телефон за връзка: +359 88 833 0220

Имейл: burdivaltd@gmail.com